Audyt Prawo Pracy

W ramach działań Kancelarii proponujemy przeprowadzenie analizy oraz wdrożenie odpowiednich poprawek i zmian wymaganych przepisami prawa pracy w następujących obszarach:

  1. Wewnątrzzakładowe akty prawa pracy

Zweryfikujemy czy u pracodawcy istnieją obowiązkowe i wymagane przepisami prawa pracy regulaminy i procedury (np. regulamin pracy, polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS).

Uzupełnimy brakujące dokumenty, a w istniejących zaproponujemy istotne zmiany dotyczące najbardziej problematycznych obszarów (np. procedury udzielania i rozliczania urlopów, polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, zlecanie i rozliczanie podróży służbowych)

Przedstawimy także listę procedur wraz z ich brzmieniem, które nie są obowiązkowe z punktu widzenia prawa pracy, ale zabezpieczają interesy pracodawcy i pozwalają na uniknięcie ryzyka niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych (np. Regulamin podróży służbowych, Regulamin telepracy, Regulamin pracy zdalnej)

  1. Wzory dokumentów

Zbadamy funkcjonujące u pracodawcy wzory podstawowych dokumentów stosowanych w przy zatrudnieniu pracowników (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o dzieło i zlecenia), obowiązujące w trakcie trwania umowy o pracę (umowy szkoleniowe, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, odpowiedzialności materialnej) oraz towarzyszące zakończeniu lub zmianie umowy (porozumienia i wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy, oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę).

  1. Proces zatrudnienia pracowników

Zbadamy i doprowadzimy do zgodności z prawem pracy procedurę rekrutacji (to tutaj najczęściej występują naruszenia przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz niedyskryminacji) tworząc odpowiednie procedury.

Zbadamy prawidłowość procedury zatrudniania cudzoziemców pod kątem jej zgodności z prawem oraz szybkości i sprawności uzyskiwania zezwoleń.

Wskażemy naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych i tymczasowych, a także wadliwe metody stosowania i rozliczania umów o dzieło, umów zlecenia oraz umów na czas określony.

  1. Tworzenie wymaganych prawem funduszy i obowiązywanie umów.

Zweryfikujemy, czy pracodawca spełnia obowiązki w zakresie tworzenia i istnienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, realizacji obowiązkowych świadczeń socjalnych na rzecz pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników cudzoziemców), zawarcia umów o zarządzanie PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), a jeżeli nie, przygotujemy w tym zakresie wymagane prawem dokumenty.

  • Akta pracownicze

Przeanalizujemy zawartość akt pracowniczych i wskażemy dokumenty, których przechowywanie w aktach pracowniczych jest sprzeczne z prawem, a także stworzymy takie dokumenty, których brak może narazić pracodawcę zarzut naruszenia prawa.

  • Czas pracy

Zbadamy funkcjonujące u pracodawcy systemy czasu pracy (np. praca zmianowa), prawidłowość ich wprowadzenia, przestrzegania oraz ewidencjonowania (w szczególności czy sposób wykonywania pracy przez pracowników nie prowadzi do powstawania nadgodzin np. w skutek tzw. złamania doby pracowniczej).

Głównym celem działania jest:

  1. Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawcę
  2. zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sporów sądowych z pracownikami
  3. zminimalizowanie ryzyka nałożenia na pracodawcę oraz osoby z zarządu kar za naruszenie przepisów, w tym także za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracowników przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Sądy Powszechne.